Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


HERKES GİDER MERSİNE SAĞLIK BAKANLIĞI GİDER....... FDA PFIZER'İN CHAMPIX İTİRAZINI REDDETTİ

CHAMPIX (sigara bıraktırma ilacı) kullanan veya Champix'i kestikten kısa süre sonra çok ciddi nöropsikiyatrik yan etkilere sebep olmakta. Champix kullanan hastalar ajitasyon, saldırganlık, depresyon, davranış değişikliği, intihar düşüncesi, intihar davranışı olan hastaların derhal doktora müracaatı istenmekte. Etkinliği tartışmalı olan bu ilaç için FDA danışma kurulu ilacın faydalı olup olmadığına karar vermek için yeni bir toplantı yapacak.

TİTCK DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATTI

Apranax Plus ruhsatlandırmasındakş yanlışları düzeltmek için daha büyük yanlışlar yapan TİTCK sayesine ayni ilacın birbirinden tamamen farklı iki KÜB’ü (kısa ürün bilgisi) ve TİTCK web sayfasındaki KÜB ile çok alakasız bir prospektüsle ilaç halen satışta. Abdi İbrahim web sayfasında daki KÜB de (değişiklik: 07.05.2014 )
‘’4.1 Terapötik endikasyonlar

KÜB DEĞİŞİKLİKLERİ SAKLANIYOR!

Apranax Plus isimli ilacın KÜB (Kısa ürün Bilgileri) değiştirildiğ halde bu kamu oyundan saklanmakta ve TİTCK web sayfasında bu değişikliğin ne zaman yapıldığı soru işaterleri ile dolu bulunmakta. KÜB' ün değiştirilmesine rağme ilaç halen eski KÜB bilgileri ile satılmakta ve halk sağlığına zarar verbilmekte. 15 Ekim 2014 Günü saat 13.00 de .... eczanesinden alınan ilacın prospektüsü ektedir. Umarız TİTCK ilaç firmalarını korumaktan vazgeçer ve bu yanlışlıklara son verir? Bu ilaç için herhangi bir yoplama kararı alındı mı?

Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin Yürütmesini Durdurdu

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği, kamu ve özel hastaneler, muayenehaneler dahil özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sağlık da dahil kişisel bilgilerini merkezi olarak toplayacak bir sistem kurmuştur.

17 Kasım 2012 tarihinde 'Sağlık net 2 veri gönderimi' başlıklı bir Genelge göndererek muayenehane ve özel sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere sağlık hizmeti verilen her yerden hastaların bilgilerini merkezi sistemle kendisine göndermelerini istemiştir.

APRANAX PLUS PROSPEKTÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yayınlarımız üzerine Apranaxplus prospektüsünde endikasyon kısıtlamasına gidilmiş ise de diğer hatalar devam ediyor.

SAYIŞTAY SGK DENETİM RAPORUNU AÇIKLADI! İBRETLİK RAPOR..

DENETİM GÖRÜŞÜ
Kurumun 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinde mali rapor ve tabloları etkileyecek düzeyde kanun ve diğer hukuki düzenlemelere aykırılıklar bulunduğu kanaatine varılmıştır. Tüm bu sebeplerle Kurumun 2012 yılı mali rapor ve tablolarına olumsuz denetim görüşü verilmiştir.

RAPORUN TÜMÜ: http://www.sayistay.gov.tr/rapor/kid/SGK.pdf

KAZIK YİNE VATANDAŞA! BİR TARAFTAN TİTCK, DİĞER TARAFTAN SGK...

Biz yazmaktan ve söylemekten bıktık ama ne yazık ki bazıları bildiğini okuyor. SGK birtaraftan ilaç olmayan ilaçları, hiç bir tedavi özelliği olmayan ilaçları ödüyor sonra acısını hastadan çıkartıyor!.. TİTCK dünyada benzeri olmayan ilaçlara hiçbir bilimsel test olmadan ruhsat veriyor, hastalar bedelini ödüyor.... yakında daha beter olacak!!!!

VATAN GAZETESİ 1.10.2014

TEB Genel Sekreteri Kızılay, 'SGK, ilaçta taban fiyat uygulamasıyla doktor ne yazarsa yazsın 'ben ilacın en ucuzunu öderim, geri kalan parayı hasta öder' diyecek" dedi.

DANIŞTAY SGK NIN TEK KUTU UYGULAMASINI BOZDU

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 24.03.2013 gün ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve genel olarak sigortalıların sağlık hizmetlerine erişimini güçleştiren, sağlık hizmetini zamanında ve gerektiği kadar alma hakkının özünü zedeleyen, Devletin “sosyal devlet” olma özelliği ile bağdaşmayan, hekimlerin tedavi yetkisini hukuka aykırı şekilde sınırlandıran hükümlerin iptali istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması istemi karara bağlandı.

TİTCK OLMAYAN KANUNA DAYANARAK BAZI İLAÇLARI KORUYOR! KONU YARGIYA GİDİYOR...

Bundan bir süre önce Sağlık Bakanlığına Bilgi Edinme Kanuna göre yapılan müracaata Sağlık Bakanlığı sorulan sorularla alakasız cevap verdi. Apranaks plus ve kodefen ile ilgili olarak çok basit olarak sorulan soru ‘bu ilaçların farmakokinetiği yani ilaçlar ağızadan alındıkatan sonra ne kadar sürede kana geçiyor, kan seviyeleri nelerdir, parçalanma ürünleri ve itrahı nasıldır gibi temel bilgiler ve bu ilaçların orijinal mi yoksa jenerik ilaçlar mı olduğu sorulmuş ve hangi yönetmelik hükümlerine göre ruhsat verildiği bilgisi istenmişti.

İmha edilen bozuk ilaçlar hastalara verildi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ancak tedavi için zorunlu olduğu gerekçesiyle Türk Eczacılar Birliği (TEB) ve Sağlık Bakanlığı protokolüyle getirilen ilaçların uygun saklanmadıkları gerekçesiyle bozulduğunu ve bakanlık müfettişlerinin raporu doğrultusunda bu ilaçların imha edilmeleri kararı alındığını açıkladı. Bu ilaçların yıllık 1 milyar TL ciroya ulaştığını belirten Oran, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, “İmha edilen ilaçlardan hastalara verilenler oldu mu kendilerini uyardınız mı?

İçeriği paylaş